Jos Hoste Prijs: Inleiding

Geplaatst op door

Jos Hoste Prijs: Inleiding

winnaars-J.Hoste-2007
klik hier voor de fotogalerie

Robberecht Albert Robberecht,

Voorzitter

In 1961, na het op rust gaan van oud-directeur Jos Hoste, beschouwde het bestuur van de Oud-leerlingenbond, op initiatief van de heer Florimond Van Hoeylandt, secretaris van de Raad van Beheer van de Academie en Vaktekenschool, het als een plicht een jaarlijkse manifestatie op touw te zetten om de herinnering aan de figuur van Kunstschilder-Directeur Jos Hoste, een van de leidende figuren bij de oprichting van de Oud-leerlingenbond , levendig te houden.

Zo ontstond de tekenwedstrijd “Ereprijs Jos Hoste”.

Door dit belangrijke initiatief startte op 1 september 1965 in de Academie en Vaktekenschool de woensdagnamiddagklassen, “Voorbereidend op Lager secundair”, nu officieel “Lagere graad genaamd”.

Hiermede werd een piëteitsvol doel gekoppeld aan het toen actuele probleem de jeugd van Temse en omgeving, de weg te leren kennen naar de Academie en Vaktekenschool en hen aldus de mogelijkheid te bieden hun vrije tijd zinvol en creatief te vullen. Deze activiteit stelt de school in de mogelijkheid, artistieke kinderen te ontdekken. Door het kunstonderwijs zien wij niet alleen hun drang naar creativiteit bevredigen, maar verwerven zij tevens een bekwaamheid in de wereld van de kunst en techniek die hun de mogelijkheid biedt een hogere top op onze maatschappelijke ladder te bereiken.

Aan de tekenwedstrijd “Ereprijs Jos Hoste” hebben op heden niet minder dan 27281 enthousiasten jongeren, met volle inzet hun werk geproduceerd, vooral voor het plezier zelf “iets” te mogen maken. Dat iedere deelnemer één of meer prijsboeken, een herinneringsdiploma en een palmares mochten verwerven maakte hen dubbel gelukkig.

Zijn de zware materiële en financiële lasten voor deze jaarlijkse manifestatie zinvol?

De massale deelname aan deze tekenwedstrijd geeft hierop een positief en overtuigend antwoord. Het is verrassend vast te stellen dat de deelnemers van de eerste promoties hun kinderen, en kleinkinderen aanmoedigen om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Zou blijken dat niet alle deelnemers, of zelfs de winnaars uit het verleden op latere leeftijd de weg naar de “kunst” hebben gevonden, dan staat het toch wel vast dat zij door die korte, maar intensieve ervaring met de “Tekenwedstrijd Ereprijs Jos Hoste” het signaal hebben gevoeld dat, naast lezen, schrijven en rekenen, het beeldend-creatief bezig zijn, verrassende en voldoeningschenkende mogelijkheden biedt.

En dat ze daardoor geleerd hebben het samenspel van vormen, lijnen en kleur, dat we kunst noemen, te waarderen…. Dat is toch een grote stap vooruit.

Bij deze gelegenheid past her dan ook een woord van dank te richten aan al diegenen die ons hebben gesteund namelijk het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Gemeentebestuur van Temse, het Davidsfonds, drukkerij Van Lysebetten en de directie en leerkrachten van de deelnemende scholen.

Een bijzonder woord van dank aan de heer Luc De Ryck, burgemeester van Temse. Zijn spontane interesse en mecenaat lagen aan de basis van de grootse uitbouw van onze tekenwedstrijd.

Onze speciale bewondering en erkentelijkheid gaan naar de leden van de jury, die nauwgezet, in alle objectiviteit en met waar vakmanschap de duizenden tekeningen hebben beoordeeld.

Tenslotte betrek ik in deze hulde al mijn medewerkers, bestuursleden van de Oud-leerlingenbond, voor hun belangloze inzet bij het vele administratieve en materiële werk die met deze manifestatie gepaard gingen.